ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1:
De hiernavolgende algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst. Iedere clausule strijdig met onze algemene voorwaarden, zal slechts bindend zijn indien CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV. deze schriftelijk en uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

ARTIKEL 2:
Eventuele contractuele bepalingen die vermeld zijn op onze andere documenten blijven volledig van toepassing, tenzij schriftelijk of per mail anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 3:
Het commissieloon dient betaald en alle verbintenissen uit onderhavige voorwaarden voortspruitende dienen nageleefd te worden door degene die bestelde. Indien de factuur op verzoek van de opdrachtgever op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de opdrachtgever hoofdelijk en solidair met de derde ten opzichte
van CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV gehouden tot naleving van de verbintenissen die uit deze voorwaarden voortspruiten.

ARTIKEL 4:
Het commissieloon voor huurbemiddeling is verschuldigd op het ogenblik dat de huurovereenkomst ingaat. In geval van verkoopbemiddeling is het commissieloon van CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV ten definitieve titel verworven op het ogenblik van de ondertekening van een geldige onderhandse overeenkomst of indien door een kandidaat een schriftelijk bod wordt uitgebracht binnen de voorwaarden van de opdracht. Indien de overeenkomst afhankelijk wordt gemaakt van een opschortende voorwaarde, is aan de makelaar geen ereloon verschuldigd indien de voorwaarde buiten de wil van de opdrachtgever niet wordt gerealiseerd.

ARTIKEL 5:
Onze facturen zijn contant betaalbaar bij het verlijden van de notariële akte of bij het ingaan van de huurovereenkomst. Alle betalingsvoorwaarden die zouden afwijken van de algemene betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard en blijven slechts geldig zolang de klant deze afwijkende betalingsvoorwaarden stipt naleeft.

ARTIKEL 6:
Een protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum op het adres
van de maatschappelijke zetel gelegen te 9500 Geraardsbergen, Brugstraat 31 bus 4.

ARTIKEL 7:
Bij gebreke aan betaling van één of meerdere facturen binnen de gestelde termijn vermeld op de factuur:
– behoudt CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV zich het recht voor betaling te eisen van iedere nog openstaande vordering, zelfs niet vervallen, onverminderd haar recht om lopende contracten te annuleren, alle annulatiekosten ten laste van de koper te leggen;
– komen van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle afwijkende betalingstermijnen te vervallen zodat alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn;
– zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van alle openstaande vorderingen met een minimum van € 125;
– zal bovendien van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 12%.

ARTIKEL 8:
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV behoudt evenwel het recht voor om de zaak in te leiden voor de rechtbank van de woonplaats van de verwerende partij.
Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.