Privacy Beleid

PRIVACY BELEID

 

I.    Inleiding   

II.    Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?   

III.    Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt  ?   

IV.    Voor welke doeleinden verwerkt CasaVista Vastgoedkantoor GCV. uw persoonsgegevens ?   

1.    Wettelijke verplichtingen   

2.    Contractuele relaties tussen CasaVista Vastgoedkantoor GCV. en u als klant   

3.    Gerechtvaardigde belangen van CasaVista Vastgoedkantoor GCV.   

4.    Specifiek gerechtvaardigd belang van CasaVista Vastgoedkantoor GCV. : conventionele direct marketing   

5.    Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)   

V.    Aan wie maakt CasaVista Vastgoedkantoor GCV. uw persoonsgegevens over?   

VI.    Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?   

VII.    Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?   

VIII.    Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?   

1.    Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar.  

2.    Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame   

3.    Recht om een klacht in te dienen   

 

 

I.    Inleiding

 

1.    Dit privacy beleid legt uit hoe CasaVista Vastgoedkantoor GCV. omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten, natuurlijke personen, en alle andere natuurlijke personen die met CasaVista Vastgoedkantoor GCV. in contact staan (hierna ‘u’ genoemd).

Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijke persoon te identificeren.

2.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert ten volle uw persoonlijke levenssfeer. CasaVista Vastgoedkantoor GCV. behandelt en beschermt uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens leeft CasaVista Vastgoedkantoor GCV. evident de wet na, momenteel de Belgische wet van 8 december 1992 en vanaf 25 mei 2018 de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming (beter bekend als ‘GDPR’ of ‘AVG’) of enig ander wetgevingsbesluit die deze wijzigt.

Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt  u verkrijgen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, vanaf 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit genoemd.

3.    Wij nodigen u uit om deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u het beleid van CasaVista Vastgoedkantoor GCV. op dit gebied kent en begrijpt.

Deze verklaring wordt regelmatig bijgewerkt. De meest recente versie van de verklaring is beschikbaar op onze website. Wij zullen u op de hoogte brengen via de gebruikelijke communicatiekanalen indien er belangrijke wijzigingen zijn aangebracht.

 

II.    Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking ?

 

4.    VANDEN BOSSCHE Cedric is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Zijn coördinaten zijn: CasaVista Vastgoedkantoor GCV., Brugstraat 31/4, 9500 Geraardsbergen, BE0820.804.892, info@casavista.be, 0476 53 00 96.

Cedric VANDEN BOSSCHE is dan ook uw gesprekspartner en is diegene die ten aanzien van de Gegevensbeschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Cedric VANDEN BOSSCHE bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.

5.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners om uw persoonsgegevens namens CasaVista Vastgoedkantoor GCV. en volgens de instructies van Cedric VANDEN BOSSCHE te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van CasaVista Vastgoedkantoor GCV.’ genoemd).

 

III.    Welke categorieën van persoonsgegevens verwerkt CasaVista Vastgoedkantoor GCV. ?

 

6.    Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die CasaVista Vastgoedkantoor GCV. kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nuttig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met CasaVista Vastgoedkantoor GCV..

Hierbij wordt de context aangegeven waarin CasaVista Vastgoedkantoor GCV. deze gegevens verkrijgt of verwerkt. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor CasaVista Vastgoedkantoor GCV. de gegevens verwerkt.

 

Categorie

Voorbeelden

Context

1/ Identiteitsgegevens van de klant /opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

 

2/ Identiteitsgegevens van kandidaat-koper of huurder

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 

 

Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt, klant wordt, een bemiddelingsopdracht sluit of u registreert om de diensten van CasaVista Vastgoedkantoor GCV. (online) te gebruiken, voor elke identificatie of gebruik. Deze gegevens kunnen ondermeer door het inlezen van uw identiteitskaart worden verkregen.

Gegevens over het onroerend goed van de klant / opdrachtgever (verkoper of verhuurder)

Eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringattest van de elektrische installatie, EPC attest, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde

Deze gegevens worden door u verstrekt, dan wel in uw opdracht door CasaVista Vastgoedkantoor GCV. opgevraagd bij de overheid of technische experten.

Gegevens van kandidaat huurder die verband houden met een voorstel van verhuurcontract

Informatie over beroep en werkgelegenheid, solvabiliteit, gezinssituatie, loon etc.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van formulieren en contracten die u op uw verzoek invult.

Aanvullende gegevens voor het sluiten van een huurovereenkomst of onderhandse verkoopovereenkomst

Rijksregisternummer

Deze gegevens worden door u verstrekt

 

Het nationaal rijksregisternummer wordt alleen gebruikt in de gevallen waarin de wet voorziet of vereist.

Gegevens van mede-eigenaars (of hun huurders)

Naam, adres, plaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e-mailadres.

 

Deze gegevens worden door u als mede-eigenaar verstrekt aan CasaVista Vastgoedkantoor GCV. wanneer CasaVista Vastgoedkantoor GCV. de functie van syndicus uitoefent

Gegevens die verband houden met de uitvoering van de dienstverlening van syndicus

Betalingsverrichtingen, inclusief namen en rekeningnummers, communicatie en referenties, kaartnummers, etc.

Deze gegevens hebben betrekking op uw verrichtingen als mede-eigenaar die door de syndicus worden gecoördineerd

Gegevens over de verrichtingen van CasaVista Vastgoedkantoor GCV. met u

De informatie in verband met uw contacten met CasaVista Vastgoedkantoor GCV., per telefoon, e-mail, fax enz. en uw interacties op de webpagina’s aangaande CasaVista Vastgoedkantoor GCV., haar diensten of haar partners, op sociale netwerken enz.

Deze gegevens komen van contacten van welke aard ook tussen u en CasaVista Vastgoedkantoor GCV. (bij ontmoetingen of evenementen, abonnement op een nieuwsbrief, sociale netwerken etc.)

Gegevens over het gedrag en voorkeuren van de klant

Informatie over uw gedrag en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van communicatie- en relatiekanalen, informatie over uw persoonlijke keuzes en levensstijl, privé of professioneel projecten, hobby’s etc.

Deze gegevens zijn het gevolg van keuzes die u hebt geuit of analyses die door CasaVista Vastgoedkantoor GCV. zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze verklaring en haar wettelijke verplichtingen.

 

7.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

 

IV.    Voor welke doeleinden verwerkt CasaVista Vastgoedkantoor GCV. uw persoonsgegevens ?

 

8.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. CasaVista Vastgoedkantoor GCV. zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden verwerkt.

 

CasaVista Vastgoedkantoor GCV. verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

-    Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op CasaVista Vastgoedkantoor GCV. rusten

-    Om een contract met u uit te voeren of om op uw verzoek vóór de sluiting van dit contract bepaalde maatregelen te nemen

-    Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CasaVista Vastgoedkantoor GCV., waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen

-    In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken.

 

1.    Wettelijke verplichtingen

 

9.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. dient zich te houden aan wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Deze verplichtingen kunnen met zich meebrengen dat CasaVista Vastgoedkantoor GCV. moet samen te werken met de bevoegde autoriteiten en/of derden, en eventueel bepaalde van uw persoonsgegevens aan hen overmaakt.

 

Hieronder vallen onder meer:

 

•    De verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

•    De verplichting die aan een syndicus worden opgelegd aangaande het beheer van mede-eigendommen

•    De verplichting om te reageren op een formeel verzoek van Belgische belasting- en gerechtelijke autoriteiten

De lijst van wettelijke verplichtingen waarvoor CasaVista Vastgoedkantoor GCV. uw gegevens moet verwerken, is niet exhaustief en is onderhevig aan veranderingen.

 

2.    Contractuele relaties tussen CasaVista Vastgoedkantoor GCV. en u als klant

 

10.    Alvorens contracten te sluiten dient  CasaVista Vastgoedkantoor GCV. soms bepaalde gegevens verkrijgen en verwerken, met name om onder andere :

 

•    Te reageren op uw verzoek,

•    U bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van het contract

•    Een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten,

•    Uw bemiddelingsopdracht te vervullen

 

11.    In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten dient CasaVista Vastgoedkantoor GCV. een aantal gegeven te verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen.

 

In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen CasaVista Vastgoedkantoor GCV. worden verzonden naar diverse afdelingen, waaronder aan diegene die niet rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de relatie met u of de uitvoering van een bepaald contract.

 

Meer bepaald verwerkt CasaVista Vastgoedkantoor GCV. uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 

•    Beheer van lopende contracten / bestelde diensten

•    Centraal management en algemeen beeld van de klanten

•    Het beheer van uw vastgoed

CasaVista Vastgoedkantoor GCV. kan uw persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met u en de uitvoering van contracten.

 

3.    Gerechtvaardigde belangen van CasaVista Vastgoedkantoor GCV.

 

12.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen. Hierbij streeft CasaVista Vastgoedkantoor GCV. ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

 

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:

 

•    Het personaliseren van de diensten van CasaVista Vastgoedkantoor GCV.

•    De verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst door:

o    Evaluatie en verbetering van processen, met inbegrip van campagnes, simulaties en verkoop, door middel van verschillende middelen zoals statistische analyse, tevredenheidsonderzoeken en diverse andere zoekmethodes

o    Verbetering van bestaande (of in ontwikkeling zijnde) producten van CasaVista Vastgoedkantoor GCV., op basis van enquêtes bij klanten van CasaVista Vastgoedkantoor GCV., statistieken, tests en feedback van klanten via sociale netwerken (Twitter, facebook) gekoppeld aan CasaVista Vastgoedkantoor GCV.,

•    Toezicht op de activiteiten van CasaVista Vastgoedkantoor GCV., met inbegrip van de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website van CasaVista Vastgoedkantoor GCV., de aard van de gestelde vragen van klanten etc.

•    Het voorbereiden van studies en statistieken, waarbij wordt gebruik gemaakt van anonimisering en pseudonimisering van de betrokkenen

•    De opleiding van ons personeel door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,

•    Het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers van haar website te verbeteren. Meer informatie over de werking van cookies en de mogelijkheden om het gebruik van cookies te beperken en ze te verwijderen, vindt u in ons Cookies Beleid.

•    Het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)

•    De vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van de rechten van X of alle personen die zij vertegenwoordigt, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

 

4.    Specifiek gerechtvaardigd belang van CasaVista Vastgoedkantoor GCV. : conventionele direct marketing

 

13.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. voert een klantensegmentatie uit – in het bijzonder naargelang uw behoeften – om u bijvoorbeeld geschikte panden en/of diensten aan te bieden die overeenstemmen met uw professionele en persoonlijke situatie. Daartoe kan CasaVista Vastgoedkantoor GCV. onder meer:

 

•    De diensten die u reeds gebruikt en uw sociodemografische gegevens beoordelen (leeftijd, familiale samenstelling, inkomsten enz.)

•    Uw gedrag analyseren via verschillende kanalen (bezoeken/meetings, e-mails, bezoek aan de website, berichten via onze website), uw voorkeuren afleiden en hierdoor de informatie en de internetpagina’s die u hebt bezocht personaliseren,

•    De advertenties op de webpagina’s aanpassen zodat ze voldoen aan de interesse die u heeft aangetoond via uw gedrag op onze website, sociale netwerken, in een kantoor of elders (bvb. bij gebeurtenissen waar CasaVista Vastgoedkantoor GCV. aanwezig was),

•    Het invullen van formulieren vereenvoudigen door bepaalde velden al in te vullen met reeds bekende gegevens en u te vragen de nauwkeurigheid van deze gegevens te verifiëren en indien nodig bij te werken,

•    De sleutelmomenten beoordelen waarvoor bepaalde diensten u het beste zouden uitkomen

•    U gepersonaliseerde advertenties versturen per post, of telefoon

 

5.    Uw toestemming voor het verwerken en verzenden van elektronische reclame (elektronische direct marketing)

 

14.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. kan uw persoonlijke elektronische contactgegevens (namelijk uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u persoonlijke informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing of nieuwsbrieven. In dit geval dient CasaVista Vastgoedkantoor GCV. eerst uw specifieke toestemming te vragen.

Door dit privacy beleid te aanvaarden, geeft u uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden én het versturen van elektronische reclame.

V.    Aan wie maakt CasaVista Vastgoedkantoor GCV. uw persoonsgegevens over?

 

15.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. behandelt uw persoonsgegevens met de grootste zorg en deelt uw gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van haar opdracht.

 

CasaVista Vastgoedkantoor GCV. kan uw gegevens toezenden aan andere entiteiten binnen haar groepsverband in binnen en buitenland, met name aan de andere entiteiten van de groep die CasaVista Vastgoedkantoor GCV. bijstaan bij de uitvoering, het beheer en de controle van de activiteiten, met inbegrip van rapportage, ondersteuning en computer beveiliging of het aanbieden van specifieke diensten en producten.

 

16.    In sommige gevallen is CasaVista Vastgoedkantoor GCV. bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder:

 

•    Overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken

•    Gerechtelijke onderzoeksinstanties op hun uitdrukkelijk verzoek

CasaVista Vastgoedkantoor GCV. draagt uw gegevens tevens over aan specifieke dienstverleners om te helpen met :

 

•    Het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties

•    Het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders

•    Het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten

•    De commercialisering van haar activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie

 

CasaVista Vastgoedkantoor GCV. dient uw gegevens ook over te maken aan online en sociale netwerkproviders, die CasaVista Vastgoedkantoor GCV. gebruikt voor het aanbieden van reclamediensten.

 

Eveneens kunnen uw persoonlijke gegevens in het kader van gerechtelijke procedures aan gerechtsdeurwaarders of advocaten worden meegedeeld.

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt CasaVista Vastgoedkantoor GCV. ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. CasaVista Vastgoedkantoor GCV. zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van CasaVista Vastgoedkantoor GCV. en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 

17.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. bewaart uw persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

 

VI.    Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard ?

 

18.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

Deze periode is gelinkt aan de wettelijke en fiscale verplichtingen van CasaVista Vastgoedkantoor GCV., evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de bevoegde instantie, bijvoorbeeld:

 

o    10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving

o    10 jaar in het kader van de contractuele aansprakelijkheid van CasaVista Vastgoedkantoor GCV.

o    7 jaar voor de boekhouding en verantwoordigingstukken van de verenigingen van mede-eigenaars naar aanleiding van het uitoefenen van de taak van syndicus

Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

 

VII.    Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd ?

 

19.    CasaVista Vastgoedkantoor GCV. hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging

 

CasaVista Vastgoedkantoor GCV. neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

 

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van CasaVista Vastgoedkantoor GCV. gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal CasaVista Vastgoedkantoor GCV. onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediëren maatregelen. Indien nodig, zal CasaVista Vastgoedkantoor GCV. u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

VIII.    Wat zijn uw rechten bij het verwerken van uw persoonsgegevens ?

 

1.    Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en van bezwaar

20.    Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 

•    Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij CasaVista Vastgoedkantoor GCV..  Dit betekent dat u CasaVista Vastgoedkantoor GCV. kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.

•    Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn.

•    Een recht op beperking indien u bvb. de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die CasaVista Vastgoedkantoor GCV. toelaat om dit te controleren

•    Een recht op wissing van uw persoonsgegevens. Wanneer uw contract met CasaVista Vastgoedkantoor GCV. een einde genomen heeft, kan u CasaVista Vastgoedkantoor GCV. vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van persoonsgegevens die door CasaVista Vastgoedkantoor GCV. op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij CasaVista Vastgoedkantoor GCV. een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van CasaVista Vastgoedkantoor GCV. (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). CasaVista Vastgoedkantoor GCV. kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.

•    Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan CasaVista Vastgoedkantoor GCV.  heeft verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kan u CasaVista Vastgoedkantoor GCV. vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor CasaVista Vastgoedkantoor GCV..

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor de doeleinden die zijn vermeld in artikel IV.3 en IV.4. In het geval van IV.3 kan CasaVista Vastgoedkantoor GCV. evenwel de persoonsgegevens blijven verwerken indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of gronden zijn die verband houden met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is, ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar CasaVista Vastgoedkantoor GCV., Brugstraat 31/4, 9500 Geraardsbergen of per e-mail naar Info@casavista.be of door het contactformulier op de website te bezoeken www.casavista.be

 

2.    Recht van verzet tegen het verzenden van elektronische reclame

 

21.    In IV.5 werd uw toestemming gevraagd om uw elektronische contactgegevens te verwerken en te gebruiken om commerciële informatie, reclame of persoonlijke voorstellen naar u te sturen (via direct marketingacties of elektronische nieuwsbrieven). Dit geldt met name voor communicatie naar uw mobiele telefoonnummer en e-mailadres.

 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor elektronische direct marketing en u te verzetten tegen de toekomstige ontvangst van dergelijke reclame.

 

U kan ons dit op de volgende wijzen kenbaar maken:

 

•    Door het versturen van een e-mail met een kopie van uw identiteitskaart naar info@casavista.be

•    Door het versturen van een brief per post met een kopie van uw identiteitskaart naar CasaVista Vastgoedkantoor GCV., Brugstraat 31/4, 9500 Geraardsbergen.

•    Door een verzoek te richten via de contactpagina op onze website

 

De uitoefening van het recht van verzet kan evenwel CasaVista Vastgoedkantoor GCV. niet tegenhouden om u te contacteren voor enig ander doel, met inbegrip van een wettelijke verplichting of de uitvoering van het contract, in overeenstemming met deze verklaring.

 

3.    Recht om een klacht in te dienen

 

22.    Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

 

•    Per post : CasaVista Vastgoedkantoor GCV., Brugstraat 31/4, 9500 Geraardsbergen.

•    Per e-mail : info@casavista.be

•    Telefonisch : 0476-53.00.96

•    Via het contactformulier op onze website : www.casavista.be

 

23.    U kunt ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, per post te Drukpersstraat 15, 1000 Brussel, of per e-mail op commission@privacycommission.be, of telefonisch op +32 2 274 48 00.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1:
De hiernavolgende algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst. Iedere clausule strijdig met onze algemene voorwaarden, zal slechts bindend zijn indien CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV. deze schriftelijk en uitdrukkelijk zal hebben aanvaard.

ARTIKEL 2:
Eventuele contractuele bepalingen die vermeld zijn op onze andere documenten blijven volledig van toepassing, tenzij schriftelijk of per mail anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 3:
Het commissieloon dient betaald en alle verbintenissen uit onderhavige voorwaarden voortspruitende dienen nageleefd te worden door degene die bestelde. Indien de factuur op verzoek van de opdrachtgever op naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de opdrachtgever hoofdelijk en solidair met de derde ten opzichte
van CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV gehouden tot naleving van de verbintenissen die uit deze voorwaarden voortspruiten.

ARTIKEL 4:
Het commissieloon voor huurbemiddeling is verschuldigd op het ogenblik dat de huurovereenkomst ingaat. In geval van verkoopbemiddeling is het commissieloon van CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV ten definitieve titel verworven op het ogenblik van de ondertekening van een geldige onderhandse overeenkomst of indien door een kandidaat een schriftelijk bod wordt uitgebracht binnen de voorwaarden van de opdracht. Indien de overeenkomst afhankelijk wordt gemaakt van een opschortende voorwaarde, is aan de makelaar geen ereloon verschuldigd indien de voorwaarde buiten de wil van de opdrachtgever niet wordt gerealiseerd.

ARTIKEL 5:
Onze facturen zijn contant betaalbaar bij het verlijden van de notariële akte of bij het ingaan van de huurovereenkomst. Alle betalingsvoorwaarden die zouden afwijken van de algemene betalingsvoorwaarden zijn slechts geldig indien CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard en blijven slechts geldig zolang de klant deze afwijkende betalingsvoorwaarden stipt naleeft.

ARTIKEL 6:
Een protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum op het adres
van de maatschappelijke zetel gelegen te 9500 Geraardsbergen, Brugstraat 31 bus 4.

ARTIKEL 7:
Bij gebreke aan betaling van één of meerdere facturen binnen de gestelde termijn vermeld op de factuur:
– behoudt CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV zich het recht voor betaling te eisen van iedere nog openstaande vordering, zelfs niet vervallen, onverminderd haar recht om lopende contracten te annuleren, alle annulatiekosten ten laste van de koper te leggen;
– komen van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle afwijkende betalingstermijnen te vervallen zodat alle openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar zijn;
– zal van rechtswege en zonder aanmaning een schadevergoeding toegepast worden gelijk aan 10% van alle openstaande vorderingen met een minimum van € 125;
– zal bovendien van rechtswege en zonder aanmaning vanaf de vervaldag een intrest verschuldigd zijn gelijk aan 12%.

ARTIKEL 8:
In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde bevoegd. CASAVISTA VASTGOEDKANTOOR GCV behoudt evenwel het recht voor om de zaak in te leiden voor de rechtbank van de woonplaats van de verwerende partij.
Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.